برای دانلود فایل آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اینجا کلیک کنید.