اردستان در گذر تاریخ - سفر مجازی به شهرستان اردستان به روایت تصاویر سه بعدی

مسجد جامع شهر اردستان ۳
masjedjameardestan3 930109 سفر مجازی به شهرستان اردستان به روایت تصاویر سه بعدی

 

مسجد جامع شهر اردستان ۴

masjedjameardestan4 930109 سفر مجازی به شهرستان اردستان به روایت تصاویر سه بعدی

مسجد جامع شهر اردستان ۵

masjedjameardestan5 930109 سفر مجازی به شهرستان اردستان به روایت تصاویر سه بعدی

مسجد جامع شهر اردستان ۶
masjedjameardestan6 930109 سفر مجازی به شهرستان اردستان به روایت تصاویر سه بعدی

 

مسجد خسرو شهر اردستان
masjedkhosroardestan930109 سفر مجازی به شهرستان اردستان به روایت تصاویر سه بعدی

مسجد جامع شهر زواره ۱

masjedjamezavareh1 930109 سفر مجازی به شهرستان اردستان به روایت تصاویر سه بعدی

مسجد جامع شهر زواره ۲

masjedjamezavareh2 930109 سفر مجازی به شهرستان اردستان به روایت تصاویر سه بعدی

 

مسجد جامع شهر زواره ۳

masjedjamezavareh3 930109 سفر مجازی به شهرستان اردستان به روایت تصاویر سه بعدی

حسینیه بزرگ شهر زواره

hoseiniehbozorgzavareh930109 سفر مجازی به شهرستان اردستان به روایت تصاویر سه بعدی

حسینیه کوچک شهر زواره

hoseiniehkochakzavareh930109 سفر مجازی به شهرستان اردستان به روایت تصاویر سه بعدی

 

مسجد بنکویه شهر زواره
masjedbonkooyezavareh2 930109 سفر مجازی به شهرستان اردستان به روایت تصاویر سه بعدی

مناره مسجد بنکویه زواره
masjedbonkooyezavareh1 930109 سفر مجازی به شهرستان اردستان به روایت تصاویر سه بعدی


منبع :
تاریخ انتشار :  شنبه نهم فروردین 1393ساعت 15:43 | توسط : همشهری مدرس  |