در طی 2روز برنامه اهداء خون درشهرستان اردستان ودر شهرهای اردستان و زواره مجموعا 209 واحد خون توسط مردم این شهرستان اهداء شد ، که از این تعداد 70 نفر از اعضاء جوانان خون خود را اهداء نمودند .
اردستانی ها با حضور در محل مرکز امور جوانان و زواره ای ها با حضور در محل مرکز فرهنگی زواره خون خود را اهداء نمودند.