شهرداری اردستان در تاریخ ۹۴/۰۳/۰۳ جهت امر تسهیل در عبور و مرور شهروندان گرامی و زائران امام زاده ابراهیم (ع) اقدام به زیرسازی جاده این امام زاده شریف از سمت گلزار شهدا محله راهمیان نمود.

IMG_8826 IMG_8829 IMG_8831

سایت شهرداری اردستان