428 اصله درخت پسته در برخی شهرستانهای استان اصفهان به زکات شجره طیبه و ثمره طیبه اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،رئیس ستاد زکات استان اصفهان امروز گفت:از ابتدای امسال تاکنون 328 اصله درخت پسته برای زکات شجره طیبه و ثمره 100اصله دیگر هم برای فقرا درشهرستانهای اردستان واصفهان اختصاص یافته است.
حجت الاسلام رنجبر افزود: ارزش این تعداد درخت وثمره آن حدود 4 میلیارد ریال برآورد شده است.
وی گفت: تا پایان امسال باغداران منطقه ابوزیدآباد شهرستان آران وبیدگل هزار اصله درخت پسته برای کمک به فقرا به شجره طیبه اختصاص می دهند.