مسئول تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی اردستان گفت: کاشت یونجه در این شهرستان 40 درصد افزایش یافته است واین روند ادامه دارد.

شفیعی زاده درگزارشی خبری گفت :  در حال حاضر سطح زیرکشت این محصول به 2200 هکتار می رسد قابل ذکر است متوسط تولید یونجه در شهرستان به 10 تن در هکتار می رسد.

وی گفت: با توجه به خشکسالی های سالهای اخیرو پایین بودن قیمت تضمینی غلات و قیمت صیفی در چند سال گذشته کشت یونجه در این شهرستان مورد توجه قرار گرفته است.

شفیعی زاده مناطق زیر کاشت یونجه را مناطق زواره و مهاباد شهرستان ذکر کرد.